سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز پژوهشی دائرةالمعارف علوم تحقیقاتی اسلامی 
ریاست مرکز 
1377/07/01 
ادامه دارد 
اجرائی 
همکاری 
موسسه امام خمینی – نشریه معارف عقلی 
مدیر مسئول نشریه 
1384/07/02 
ادامه دارد 
اجرائی 
همکاری 
انجمن علمی معرفت شناسی 
عضو هیات مدیره 
1382/07/01 
ادامه دارد 
علمی،اجرائی 
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی مدرسه امام خمینی(ره) 
مدرس 
 
 
نهایة الحکمه، فلسفه اخلاق 
تدریس 
جامعة الزهراء 
مدرس 
 
 
بدایة الحکمه 
تدریس 
مدرسه شهیدین 
مدرس 
 
 
منطق و ادبیات